Voorwaarden - Privacy Beleid

Algemeen

Wanneer u zich inschrijft, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins gebruik maakt van diensten van NL Auctions worden uw gegevens vastgelegd. NL Auctions vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.

Doel gegevensregistratie

De door u in het kader van de afname van producten en/of diensten verstrekte persoonsgegevens gebruikt NL Auctions enerzijds ter uitvoering van de gesloten overeenkomst en anderzijds om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over haar (overige) producten en diensten.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan derden. Het is echter mogelijk dat NL Auctions gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. NL Auctions zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Sessies

NL Auctions gebruikt geen Cookies maar Sessies. Sessies zijn een methode om bezoekers te identificeren. Het voordeel van Sessies is dat het bijdraagt aan de veiligheid om misbruik door derden te voorkomen.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien en voorzover in het kader van de dienstverlening van NL Auctions gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. NL Auctions is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Indien u via een link op NL Auctions terecht komt op de site van een derde, is de onderhavige privacy verklaring niet meer van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van de betreffende site te lezen voor u uw bezoek aan die site continueert.

Beveiliging gegevens

NL Auctions respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van NL Auctions. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van NL Auctions, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. NL Auctions spant zich verder naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

NL Auctions is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan NL Auctions.

Inzage en correctie gegevens

Geregistreerden kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in hun gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van NL Auctions via e-mail, telefoon of post. Een verzoek tot inzage of correctie dan wel een bezwaarschrift kunt u schriftelijk indienen via:

NL Auctions
T.a.v. klantenregistratie
Postbus 5
2990 AA Barendrecht

U kunt ook een e-mail sturen naar:

info@nlauctions.nl

Wijziging van deze Privacy verklaring

NL Auctions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Veilingen

Rubrieken

Uitgelicht